Меню

  Детекция на анти-SARS-CoV-2 антитела чрез ELISA

  04.01.2021

  Детекцията на антитела насочени срещу вируса на SARS-CoV-2 намира широко приложение в практиката:

  1. Като допълнение към RT-PCR с диагностична цел
  2. Оценка на изградения имунитет
  3. Изследване на потенциални донори на реконвалесцентна плазма
  4. Епидемиологични проучвания с цел получаване на повече информация относно разпространение на инфекцията и серопревалентност

  С огромно удоволствие представяме на Вашето внимание нашите най–актуални предложения в областта на серологичните изследвания за SARS-CoV-2 :

  • ELISA agile SARS-CoV-2 IgG Кит за количествено и качествено определяне на IgG
  • ELISA agile SARS-CoV-2 IgА Кит за количествено и качествено определяне на IgA
  • ELISA agile SARS-CoV-2 IgM Кит за качествено определяне на IgM

  За диагностика на остра инфекция със SARS-CoV-2, детекцията на вирусна РНК с qRT-PCR е предпочитаният метод на избор. В хода на заболяването комбинацията на qRT-PCR и серологичен тест за антитела е оптимална за точна диагностика. Това намалява фалшиво отрицателните резултати от qRT-PCR, които могат да се дължат на неправилно пробовземане или започнала елиминация на вируса от имунната система.

  Освен диагностика на остра инфекция, установяването на сероконверсия след среща с вируса също представлява интерес.Тестовете за детекция на антитела са необходими за определяне дали и в каква степен се създава имунитет, който да ни защити при последваща среща с вируса, а също така за изследване на потенциални донори на реконвалесцентна плазма.

  Поради честото безсимптомно или леко протичане на инфекцията, реалният брой на заразените и преболедували не отговаря на официалните статистики. В тази насока тестовете за детекция на антитела могат да се използват при епидемиологични проучвания за определяне степента на разпространение на инфекцията и серопревалентност на популационно ниво.

  Определянето на серопревалентност е от изключително значение за определянето на положителна предиктивна стойност (PPV) и отрицателна предиктивна стойност (NPV) на различните диагностични тестове и следователно би подобрило оценката на тяхното представяне по отношение на чувствителност и специфичност.

  Детекцията на анти-SARS-CoV-2 IgG антитела за потвърждение на среща с вируса изисква освен оптимална чувствителност и висока специфичност на теста.

  Тъй като имунитетът се определя от защитни антитела, които в случая се образуват срещу Spike протеина, количественият SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgG кит използва именно целият Spike протеин. Този вариант в сравнение самостоятелното изпозване на S1,S2 или RBD, увеличава чувствителността на теста, запазвайки същата специфичност и позволява по-ранна и по-продължителна детекция на IgG антитела.

  При сравнително проучване на 8 кита за детекция на IgG антитела SERION ELISA agile SARS-COV-2 IgG заема челна позиция като демонстрира отлично представяне. В това сравнително проучване са изследвани 26 PCR положителни проби, 27 серума с неутрализиращи анти-SARS-CoV-2 антитела и 100 серума, събрани преди началото на пандемията.

  N-базираният IgG тест (Abbott) разкрива съществуването на 2 групи лица, едната, от които с бърз спад на IgG антителата в рамките на няколко месеца, докато детекцията на IgG със Spike протеин – базираният тест (Virion) показва по-голяма стабилност във времето.

  Освен SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgG Institut Virion\Serion GmbH също така създава:

  • SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgA кит за качествено и количествено определяне на IgA
  • SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgM кит за качествено определяне на IgM

  Tяхното оптимално представяне и висока чувствителност са осигурени чрез използването на комбинация от нуклеокапсид и целия Spike протеин.

  Имуноглобулините от тези 2 класа се появяват обикновено около 6-8 дни след началото на симптомите. Последни проучвания показват, че IgA се задържат няколко дни повече в сравнение с IgM. По тази причина изледването на IgА намира приложение за покриването на потенциален времеви прозорец, в който количеството на IgM намаляват, а това на IgG е ниско за детекция.

  Поради все още продължаващите проучвания, свързани с имунния отговор при инфекция със SARS-CoV-2, както и различията при отделните лица, се препоръчва определянето на трите класа имуноглобулини (IgA, IgG, IgM) с цел получването на пълната информация за имунния статус по отношение на SARS-CoV-2 на изследваните лица.